Hoe opstuwend rioolwater vermijden?

U hebt te maken met overstromingsproblemen?

Neem dan contact op met de begeleidingsdienst ‘overstromingen’

Het Brusselse Gewest voert al meerdere jaren strijd tegen de overstromingen.Regenwaterbekkens bouwen, het rioolnet renoveren en overstromingsgevoelige wijkenmonitoren: dit alles wordt gedaan met slechts één bedoeling: minder hinder voor de omwonenden van de overstromingsgebieden. Als uw woning ondanks deze maatregelen minstens een keer door een overstroming van de riolen werd getroffen, kan het zijn dat ze niet goed werd aangesloten op het openbaar rioolnet. In dat geval kan onze expert u helpen de oorzaak van het probleem op te sporen en de aanpassingswerken aan uw binneninstallatie beter te plannen.

Dichtheid van de aansluiting

In Brussel bepalen de algemene voorwaarden voor aansluiting op het openbare rioolnet dat elkeeigenaar verplicht is de dichtheid van de aansluiting van zijn onroerend goed tot op het niveau van de openbare weg te waarborgen. Deze waterdichtheid omvat andere parameters dan de gewone ondoordringbaarheid van de leidingen. Als het waterpeil in de riolen stijgt, zijn een sterfput (zinker), een inspectiekamer en de aansluiting van een wasmachine of een gootsteen in de kelder evenveel punten waarlangs het water kan worden opgestuwd tot in die kelder. We hebben het dan over ‘communicerende vaten’. Als uw aansluiting op het rioolnet niet conform is, stroomt het water bij hevige regenval via die punten in uw kelder.

Schema

Oplossingen op maat

In de meeste gevallen volstaan enkele wijzigingen aan uw installatie om dat fenomeen van communicerende vaten te voorkomen. Om particulieren op dat vlak te helpen, heeft VIVAQUA besloten om een begeleidingsdienst aan te bieden, aan, hoofdzakelijk, de slachtoffers van overstromingen. Technische experts kunnen, op uw verzoek, een gratis inspectie of een audit uitvoeren om de problemen in uw onroerend goed aan het licht te brengen. Voorts kunnen ze u maatregelen voorstellen om de intensiteit en de frequentie van die overstromingen te verminderen. 

Gratis inspectie door een expert

Onze expert komt bij u langs om de situatie te onderzoeken en legt u het fenomeen van de communicerende vaten uit. U krijgt daarnaast een brochure met de typeoplossingen om u te wapenen tegen overstromingen door terugstromend rioolwater.

Gepersonaliseerde dienst in drie fasen

De audit, die vanzelfsprekend facultatief is, is niet kosteloos, want het gaat om de conformering van een privé-installatie. Hij bestaat uit drie delen, waar u apart voor kunt opteren.

  1. analyse van het probleem: in deze fase gaat een technicus in uw gebouw langs. Die technicus maakt een verslag op met een beschrijving van de aanpassingen die aan uw installaties moeten worden gedaan (terugslagklep, pomp, enz.).
  2. analyse van het bestek: dat werd bezorgd door uw aannemer voor de uitvoering van de aanpassingen aan uw installaties. Het is de bedoeling na te gaan of de aannemer de technische maatregelen uit het oorspronkelijk verslag wel naleeft.
  3. controle van de werken die uw aannemer heeft uitgevoerd: onze experts controleren of de werken en de technische elementen werden uitgevoerd of geleverd in overeenstemming met het bestek.

Opgelet: er wordt niet gecontroleerd of de uitgevoerde werken conform zijn, zoals een erkende certificatie-instelling dat doet. Het is mogelijk om enkel voor fase 1 te opteren en later voor een of twee aanvullende fases te kiezen.  

Tarieven

De tarieven van deze begeleidingsdienst ‘overstromingen’ verschillen naargelang van het aantal gekozen fases en het type onroerend goed in kwestie. Een aantal gemeenten bieden een premie om de strijd tegen de overstromingen te ondersteunen. Vraag inlichtingen bij uw plaatselijke bestuur.

• Gewoon gebouw (eengezinswoning, klein appartementsgebouw) – excl. btw (21 %)

Fase 1: 250 euro

Fase 2: 50 euro

Fase 3: 200 euro

• Complex gebouw (groot appartementsgebouw, industrieel gebouw, gebouw met meerdere rioolaansluitingen, …) – excl. btw (21 %)

Fase 1: 450 euro

Fase 2: 100 euro

Fase 3: 200 euro

Geïnteresseerd?

Als u meer informatie wenst over onze begeleidingsdienst ‘overstromingen’ of als u een beroep wilt doen op zijn expertise, neem dan contact met ons op:

• telefonisch 02 518 85 24 – 02 518 82 73

contactpersonen: D. Verhaegen en R. Spielmann

• per e-mail: gebruikers@vivaqua.be of usagers@vivaqua.be

• via de post:

VIVAQUA – Begeleidingsdienst ‘overstromingen’

Keizerinlaan 17-19

1000 Brussel