Modaliteiten voor de tussenkomst van het Sociaal Fonds

Wie problemen ondervindt om zijn waterfactuur te betalen, kan een beroep doen op het sociaal fonds.

HYDROBRU (nu VIVAQUA) heeft in 1998 een sociaal fonds opgericht dat bedoeld is om tussen te komen wanneer natuurlijke personen problemen hebben om hun waterfactuur te betalen. Dat sociaal fonds wordt beheerd door de OCMW’s van de 19 gemeenten.

Als u betaalproblemen hebt, richt u dan tot het OCMW van uw gemeente, ook indien u geen recht hebt op het leefloon. Enkel de OCMW’s zijn bevoegd om op basis van een sociaal onderzoek te beslissen of het sociaal fonds al dan niet wordt aangesproken.

De hulp in kwestie kan worden verstrekt:

1  hetzij door de betaling van de door VIVAQUA verstuurde factuur;

2   hetzij, wanneer de provisie voor het waterverbruik inbegrepen is bij de prijs van de huur, door de betaling van een bedrag dat is berekend op een forfaitaire basis van 80 liter per dag en per persoon. Die 80 liter volstaan voor de levensnoodzakelijke behoeften. Ze omvatten ongeveer:

      • 8,5 liter om te koken,
      • 54 liter voor lichaamshygiëne en voor het toilet,
      • en 17,5 liter voor de schoonmaak en de was;

3   hetzij door de tussenkomst van een arbeider die herstellingen uitvoert bij lekken aan spoelbakken en kranen of tips geeft voor een zuiniger verbruik.

Waar komt het geld van het sociaal fonds vandaan?

Dat sociaal fonds wordt gefinancierd door een bijdrage van 0,03 euro die wordt geheven op elke gefactureerde m³ water. Dit bedrag wordt opgesplitst onder de OCMW’s van alle aangesloten gemeenten, naar rata van het aantal in de gemeente gedomicilieerde leefloontrekkers en leefloontrekkersequivalenten.
Het budget van het sociaal fonds bedroeg voor het boekjaar 2016 meer dan 1,8 miljoen euro.
De OCMW’s van de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest hebben zich allen contractueel bij het systeem aangesloten.